Hizmetlerimiz

 Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri;

 AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini,

AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN5, Gümrük Yönetmeliği’nin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata   uygunluğunun incelenmesi

AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili

kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibari ile tespitini,

AN8, genele antrepoya eşya giriş çıkış tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili

kurumlarcayapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçme işlemlerinin tespitini kapsar.Geçici İthalat Rejimine İlişkin

Tespit İşlemleri

Geçici İthalat Rejimine İlişkin  Tespit İşlemleri

GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat ambalaj maddeleri, özel

nitelikil eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,

GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol,

test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük

Bölgesi’nden ihraç edildiğinin tespitini kapsar.

GK1 gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini kapsar.

NK1 eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanımına tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

DR1 dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edilecek işlemlerin tespitini kapsar.

Menşe Mavzuatına ilişkin Tespit İşlemleri

SK1,  EUR 1/EUR MED Dolaşım Belgeleri ile EUR1/EUR MED Dolaşım Sertifikaları ve /veya Fatura beyanları / EUR MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

INF4, itahalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde

kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi formu düzenlenmesine yönelik işelmelerin yapılmasını,

EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini, kapsar

Onaylanmış Kişi Satüsüne İlişkin Tespit İşlmeleri

OK1, oanylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini kapsar.